2012-03-05 - Stiftende Generalforsamling

Svendborg Vandlaug - Copyright - all rights reserved

Referater

 

Referat af stiftende generalforsamling i Svendborg Vandløbslaug

 

Mandag den 05. marts, kl. 19.00 på ”Mariendal”, Assensvej 201, 5771 Stenstrup

 

 

1. Valg af dirigent og referent

 

Dirigent: Søren Andersen, Mariendal

Referent: Kirsten L. Schmidt

 

2. Valg af stemmetællere:

 

Valgt blev:

Jørgen Pedersen

Knud Hansen

 

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter

 

Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

 

§ 1 Navn & hjemmeside

 

§ 2 Formål

 

§ 3 Interessevaretagelse

 

§ 4 Medlemmer

 

§ 5 Stemmeret

 

§ 6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 medlemmer – eet til hvert område og 6 suppleanter

 

§ 9 Bestyrelsen

 

§ 10 Daglig ledelse

 

§ 11 Regnskab

 

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

 

 

Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne..

 

 

Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.

 

Områderne er: Alle med sidevandløb og omgivende vandløb

 

Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.

 

Vedtægterne godkendtes.

 

 

4. Fastsættelse af kontingent:

 

Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre

Kr. 500 for landbrug og

Kr. 100 for husejere

 

 

5. Valg til bestyrelsen:

 

Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:

 

Hundstrup Å, Hørup Å, Brændegårds Bæk, Lærredesåen:

Bestyrelsesmedlem: Søren Andersen

Suppleant: Klaus Løjtved

 

Skelbækken, Syltemade Å, Trappebæk og Kobberbæk

Bestyrelsesmedlem: Lars Ulrich

Suppleant: Chr. Ahlefeldt

 

Vejstrup Å

Bestyrelsesmedlem: Per Madsen

Suppleant: Jørgen SchiRefer

 

Stokkebækken og Tange Å

Bestyrelsesmedlem: Henrik Terkelsen

Suppleant: Erik Andersen

 

Tåsinge:

Bestyrelsesmedlem Ole Jørgensen

Suppleant: Ulrik Lunde

 

Efter valget af bestyrelse havde fundet sted, anbefalede Jan Hjeds den nyvalgte bestyrelse til at tage fat på Svendborg Byråds grupper én ad gangen og gøre opmærksom på erhvervets betydning. Det er nu man skal være opsøgende. De kommunale handleplaner skal være færdige den 22. juni d.å.

 

Ligeledes er det vigtigt at have fokus på regulativer og opmålinger og få gjort opmærksom på de steder hvor vandføringen ikke virker som tidligere for at påvise at det har haft konsekvenser.

 

Der var enighed om, at det er problematisk, at der ikke foreligger standarder for opmålinger, det er der behov for.

 

Yderligere info omkring vandplaner findes på: www. NST.dk

 

6. Valg af revisor:

Revisor: Albert Hansen

Suppleant: Jens Himmelstrup

 

7. Eventuelt:

Tilmelding til lauget kan ske til: lindegaarden@post.tele.dk

 

 

Hjemmeside efter nærmere aftale med Jan Hjeds.

 

 

Kontakt info:

 

Formand

Ole Jørgensen

Bjerrebyvej 91

5700 Svendborg

tlf. nr. 62 54 13 03

mobil 20 70 13 03

mail: lindegaarden@post.tele.dk