Mindretalsudtalelse

Svendborg Vandlaug - Copyright - all rights reserved

Mindretalsudtalelse

 

Hermed udtalelse til kommunernes forslag til Vandområdeplan 1.15 Det Sydfynske Øhav, fra følgende organisationer repræsenteret i vandrådet: Patriotisk Selskab, Bæredygtigt Landbrug og Svendborg Vandløbslaug.

 

Med hensyn til valg af virkemiddel i forbindelse med den indsat som er foreslået i vandløb i Svendborg Kommune, er det de nævnte organisationers vurdering at vandrådets beslutning om principper og henstilling om kun at gøre brug af virkemidlet Udlægning af groft materiale på vandløbsstrækninger med tilstrækkeligt fald, er tilsidesat i det endelige forslag til vandområdeplan 1.15 DSØ, som det foreligger ved fremsendelse til miljøministeriet primo okt. 2014.

 

I forslaget indgår vandløb, som på flere delstækninger vurderes at være kunstige eller stærkt modificeret.

 

Dette på trods af efter en besigtigelse at kunne konkludere at der er tale vandløb, som i skikkelse indeholder lange lige og dybskårne forløb i terræn, med et i vandløbsregulativer registreret fald på 0,5 til 1.0 ‰. Denne type skikkelse konstateres som værende fremherskende for flere delstrækninger i Hørup Å, men også opstrøms i Stokkebækken.

 

Underskrivende organisationerne har på vandrådets møder og i skriftlige henvendelser til sekretariatskommunen gentagne gange modsat sig og påpeget brugen af vandstandsforhøjende virkemidler, hvortil udlægning af groft materiale hører, på vandløbsstrækninger med utilstrækkeligt fald, samt hvor vandafledning fra jordbrugets drænsystemer forventes at blive forringet som direkte følge heraf.

 

I forhold til virkemidlet Udlægning af groft materiale henvises i øvrigt til notat af lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet, Science, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og -fysik i artikel af 3. februar 2014 anfører, at virkemidlet vil have stor effekt i form af konstant og betydeligt stigende vandspejl og dermed også på afvandingen. (Vedhæftet bilag)

 

Flere delstrækninger i Hørup Å opfylder ikke de betingelser som er fremført på møderne i vandrådet.

 

Betingelserne og forbehold fremgår af vandrådets mødereferater, men er ikke tilsvarende tydeliggjort i det endelige forslag og var en forudsætning for at nå til enighed med de øvrige repræsentanter i vandrådet.

 

Imidlertid fremgår det af indstillingen fra sekretariatskommunen forud for den politiske behandling i de respektive kommuner med tilknytning til vandområdet 1.15 at et enigt vandråd anbefaler forslaget til vandområdeplan.

 

Forudsætninger er således ikke indskrevet i indstillingen, som kun henviser til mødereferaterne i vandrådet.

 

Underskrivende organisationer vurderer at sekretariatskommunen på denne måde, har medvirket til at der ikke er overensstemmelse mellem aftaler indgået mellem medlemmerne af vandrådet og det forslag til vandområdeplaner som kom kommunerne fremsender til Miljøministeriet.

 

Denne ignorering fra sekretariatskommunen side, vedr. betingelser og forbehold som er fremført i regi af vandrådet, kan ikke accepteres.

 

For at imødegå forholdet har udvalgsformand i Svendborg Kommune Birger Jensen, hvor under sekretariatsfunktionen i sekretariatskommunen er henlagt, meddelt os, at referater fra vandrådets møder vedlægges det forslag som fremsendes til miljøministeriet.

 

Det kan ikke udelukkes at flere vandløbsstrækninger i forslaget til vandområdeplan 1.15 DSØ, i lighed med de to nævnte, ikke opfylder vandrådets anbefaling i forhold til brugen af virkemidlet Udlægning af groft materiale.

 

I de oplæg til vandområdeplan, som vandrådet er blevet præsenteret for, indgår ikke materiale med tilstrækkelige oplysninger. Eksempelvis har vandløbsregulativer ikke indgået som bilag ved præsentationen af forslaget.

 

På den baggrund har det ikke været muligt for vandrådet at vurdere om valget af virkemidler lever op til de principper som det har anbefalet. Hertil selvfølgelig en vurdering af omfanget og konsekvensen af de enkelte virkemidler. Især en evt. vandstandshævning som direkte konsekvens ved at foreslå og prioritere Udlægning af groft materiale.

 

Underskrivende organisationer er generelt uforstående overfor at kommunerne i forslaget i så forholdsvis mange tilfælde har fastholdt valget af virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” kontra ”Udskiftning af Bund"

 

De to virkemidler er oplyst som værende ligeværdige med hensyn til at opnå den ønskede miljøeffekt. Tilmed er Udskiftning af bund det mest omkostningseffektive af de to. Således er den første dyrere end den anden (103.000 og 311.000 kr./km for hhv. type 1 og 2 vandløb for udlægning og hhv. 80.000 og 145.000 kr./km for udskiftning). jf. det virkemiddelkatalog som naturstyrelsen på Miljøministeriets vegne har udarbejdet i forbindelse med vandrådenes arbejde. Sidstnævnte har ingen umiddelbar vandstandshævende virkning og dette virkemiddel bør derfor foretrækkes, hvor vandafledning er vigtig.

 

Det er derfor de tre underskrivende organisationers vurdering at en ombytning af de to virkemidler i forslaget til indsatsplan 1.15 DSØ er nødvendig, såfremt det fastholdes at iværksætte indsats i vandløb med lavt fald og som viser tydelige tegn på at være kunstige eller stærkt modificeret.

 

Fastholdes omfanget af virkemidlet Udlægning af groft materiale i vandløb af ovennævnte karakter, er det vores vurdering at det vil udløse et utilsigtet antal erstatningssager i forbindelse jordarealer som ikke længere kan dyrkes med traditionelle afgrøder. Dette vil være i strid med de principper som vandrådet anbefalede om at prioritere mest miljø for pengene frem for erstatninger.

 

Vandløbsklassificering

 

Jf. Notat fra Naturstyrelsen: ”Udpegning af stærkt modificerede vandområder og brug af undtagelser”.

 

Kommuner og vandrådsmedlemmer kan bidrage med konkrete, faktuelle oplysninger baseret på lokal viden til yderligere kvalificering af grundlaget for udpegning af stærkt modificerede vandområder og brug af undtagelser.

 

Se notatet: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8434830/undtagelser.pdf

 

I Vandområdet 1.15 DSØ har der imidlertid ikke været afsat tid i vandrådet til at gennemgå vandløb med hensyn til evt. omklassificering i relation til evt. fremtidige vandområdeplaner.

 

Det kortmateriale som er udarbejdet i forbindelse med denne planperiode 2016 -2021, for så vidt angår vandområdet 1.15 DSØ, vurderes at medtage flere kunstige og stærkt modificerede vandløb, jævnfør den uddybende tekst i notatet fra naturstyrelsen.

 

Svendborg Kommune som er sekretariatskommune i 1.15 DSØ har meddelt undertegnede organisationer at arbejdet i vandrådene er afsluttet i denne omgang. Dermed er det ikke længere muligt i regi af vandrådet at få afklaret evt. fejl i klassificering af vandløb i vort område.

 

Derfor vil underskriverne opfordre at vandrådene tildeles mere tid med dette punkt for øje, alternativt at der åbnes muligheder for på et senere tidspunkt evt. i forbindelse med høringsproces at udpege vandløbsstrækninger der hører ind under kategorien kunstige eller stærkt modificeret vandløb.

 

På trods af ikke at have alle vandløbskarakteristika forelagt i form af regulativ med skikkelsesbeskrivelse, kan underskrivende organisationer fastslå at Hørup Å og dele af Stokkebækken opstrøms er kunstigt anlagt og/eller stærkt modificeret og at flere tilløb til vandløb som med karakteren ”Naturligt vandløb” opfylder betingelserne i notatet og vandløb/vandområder bør omklassificeres til kunstige eller stærkt modificerede.

 

 

På vegne af

 

Patriotisk Selskab, repræsenteret v. Ulrik Lunde

Bæredygtigt Landbrug, repræsenteret v. Jørgen Møller Andersen

Svendborg Vandløbslaug, repræsenteret v. Ole Jørgensen

 

 

Svendborg den 5. oktober 2014

 

 

Kontakt info:

 

Formand

Ole Jørgensen

Bjerrebyvej 91

5700 Svendborg

tlf. nr. 62 54 13 03

mobil 20 70 13 03

mail: lindegaarden@post.tele.dk